Realizované aktivity


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


V rámci projektu jsou realizovány souběžně 3 klíčové aktivity (KA č.1 Podpora implementace principů kvality v dalším vzdělávání, KA č.2 Podpora lektorů dalšího vzdělávání a KA č.7 Rozvoj komunikace s účastníky dalšího vzdělávání).

V rámci 1. klíčové aktivity projektu proběhlo v prostorách vzdělávací společnosti ABS WYDA úvodní setkání (Kulatý stůl) zástupců subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání dospělých se sídlem v kraji Vysočina.

Cílem tohoto setkání bylo informovat potenciálních zájemce o aktivitách projektu a nastínit jim hlavní principy fungování vytvářené sítě vzdělavatelů. Zástupci všech zúčastněných subjektů se shodli na tom, že vytvoření sítě vzdělavatelů z kraje Vysočina je jednoznačně pozitivním krokem, který by měl vést ke zvýšení kvality produktů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých.

Byl dosažen konsens, že hlavními cíli této vytvářené sítě by mělo být stanovení a hlavně dodržování standardů kvality vzdělávání a také zpřehlednění nabídky vzdělávání pro cílové skupiny (firmy, úřady práce, účastníci dalšího vzdělávání). V rámci sítě by tedy měly být nastaveny obecně platné standardy pro kvalitu, rozsah a obsah kurzů, měl by být vytvořen systém nezávislé evaluace (hodnocení) kvality nabízených produktů (kurzů a služeb) a měla by být systematizována nabídka kurzů od všech subjektů zastoupených v rámci sítě (katalog veškerých poskytovaných kurzů - elektronická i "papírová" forma).

Ve spolupráci s partnery projektu jsou diskutovány požadavky na členy sítě vzdělávacích institucí, na katalog kurikul a také na obsahy vzdělávacích kurzů. Požadavky budou sumarizovány a systematizovány a pak nabídnuty k připomínkování potenciálním členům sítě i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti. Jsou oslovovány konkrétní subjekty poskytující další vzdělávání dospělých v kraji Vysočina, aby se zapojily do vytváření sítě a podílely se na diskusi o nastavení konkrétních aspektů jejího fungování.

V rámci 7. klíčové aktivity „Rozvoj komunikace s účastníky dalšího vzdělávání“ byly realizovány aktivity zaměřené na motivaci účastníků dalšího vzdělávání (tyto aktivity byly realizovány v rámci TVD – Týdne vzdělávání dospělých, tedy od 17. do 21. října 2011). Jednalo se o bezplatné testování znalostí zájemců z řad nezaměstnaných osob. Testování proběhlo v oblasti práce s počítačem prezenčně a v oblasti znalosti normy pro úpravu písemností formou e-learningu. Potenciální zájemci byli osloveni formou informačního letáku, který byl umístěn v prostorách úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou.


Testování proběhlo celkem v šesti skupinách a zúčastnilo se jej více jak 80 osob. Účastníci byli po testování seznámeni se svými výsledky a proběhla společná diskuse o potřebnosti dovednosti práce s počítačem na současném trhu práce.
Konference - implementační workshop

Ve středu 25. dubna proběhla v Jihlavě 1. konference v rámci projektu KRUH. Cílem konference s názvem bylo jednak seznámit zástupce vzdělavatelů a odbornou veřejnost s aktivitami projektu, s jeho plánovanými cíli a výstupy, jednak také vyvolat diskusi ohledně problematiky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.

Na konferenci vystoupili zástupci všech partnerských subjektů projektu. Hlavní referát, který se týkal legislativních aspektů dalšího vzdělávání, přednesl prezident AIVD PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. V dalším referátu vystoupil výkonný ředitel AIVD Mgr. Tomáš Langer. Seznámil účastníky s legislativními zněnami, které jsou v současnosti připravovány v oblasti dalšího vzdělávání.

Po hlavních referátech proběhla moderovaná diskuse.

Setkání vzdělavatelů se zaměstnavateli

První setkání zástupců vzdělavatelů a zaměstnavatelů v rámci projektu KRUH proběhlo 21. června v Jihlavě. Hlavním tématem tohoto setkání byla problematika Age Managementu v českých firmách. Jako hlavní přednášející vystoupila Mgr. Ilona Štorová, jež je vedoucí projektu Strategie Age Managementu v ČR, který realizuje Asociace institucí vzdělávání dospělých ve spolupráci s dalšími partnery. Mgr. Štorová seznámila účastníky jednak se situací v této oblasti, jednak s cíli a výsledky zmíněného projektu. Po tomto vystoupení proběhla diskuse na téma Age Management, v níž účastníci setkání prezentovali své zkušenosti s touto problematikou a vyměnili si názory na možnosti jejího řešení.
Další uskutečněné aktivity v rámci projektu KRUH

14. 9. 2012 
Druhý implementační workshop na téma "Rating vzdělávacích institucí" (Jihlava)

17. 9. 2012
Setkání členů sítě vzdělávacích institucí v projektu KRUH
Setkání mělo formu kulatého stolu a bylo uskutečněno ve Žďáře nad Sázavou. Podrobnější informace o jeho obsahu naleznete v přiložené
Pozvánce.

3. 10. 2012
Druhé setkání vzdělavatelů se zaměstnavateli  v rámci projektu KRUH
Setkání proběhlo v Jihlavě a jeho hlavním tématem bylo: Budování vitální firmy – efektivita ve vzdělávání. Podrobní informace jsou uvedeny v přiložené
Pozvánce.

23. 10. 2012
Kreativní setkání vzdělávacích institucí kraje Vysočina
Setkání proběhlo v Jihlavě a týkalo se nezávislé evaluace. Podrobnější informace naleznete v přiložené
Pozvánce.

17. 1. 2013
Setkání pracovní skupiny vzdělávacích institucí kraje Vysočina

Setkání proběhlo ve Žďáře nad Sázavou. Účastníci setkání diskutovali o možnostech podpory odobroného růstu lektorů, možnostech spolupráce se zaměstnavateli a také ohledně možnosti podávání společné nabídky vzdělávacích produktů.
Odborné články a rozhlasová vystoupení

V průběhu prosince 2012 a v lednu 2013 byla v Jihlavských listech publikována série odborných článků, které byly zaměřeny na oblast dalšího vzdělávání.

V lednu a únoru roku 2013 byla realizována série rozhlasových vystoupení na různá témata týkající se oblasti vzdělávání dospělých v rádiu ČRo Region.
Závěrečná konference projektu KRUH
Konference se uskutečnila 14. 3. 2013 v Jihlavě. Na konferenci byly jednak prezentovány výstupy projektu KRUH, jednak zde vystoupili přední odborníci v oblasti dalšího vzdělávání. Podrobné informace o programu naleznete v přiložené Pozvánce.
Realizace projektu byla ukončena ke dni 31. 3. 2013.

image/jpeg
 
 
Aktualizováno: 31. března 2013
 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.