PROJEKTY DO 2009


Společnost ABS WYDA, s.r.o. se aktivně zapojuje od roku 1997 do mezinárodních, národních i regionálních projektů, a to jak v roli koordinátora, tak i partnera. Následuje přehled některých projektů, které společnost realizovala.

Improving e-learning methods and techniques

Grundtvig 2, 2008 – 2009

Tento mezinárodní projekt společnost ABS WYDA realizovala společně se slovenským partnerem Fair Analyses (Bratislava) a španělským Cursoforum (Madrid). Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti e-learningu. V rámci projektu byly získány cenné poznatky a zkušenosti ohledně tvorby a využívání e-learningového prostředí, přípravy a realizace kurzů a testů v tomto prostředí. Tyto poznatky byly později implementovány do inovace e-learningového prostředí
WES, které využívá ABS WYDA.

Prostor A

ESF (OP RLZ), 2006 – 2007

Cílem projektu bylo vyvinout e-learningové prostředí, které by sloužilo ke vzdělávání zaměstnanců firem z regionu Vysočina. Toto fungující e-learningové prostředí je umístěno na webové adrese http://wes.wyda.cz/ .

Spirála

ESF (OP RLZ), 2006 – 2007

Projekt byl určen pro cílovou skupinu absolventů středních a vysokých škol a jeho hlavním cílem bylo umožnit těmto absolventům získat další potřebné dovednosti formou rekvalifikačních kurzů a také praxí přímo u zaměstnavatelů. Součástí praxe byla tvorba odborné práce dle požadavků zaměstnavatele. Účastníci projektu prošli také Assessment centrem, v jehož rámci byly posouzeny jejich odborné kompetence i osobnostní charakteristiky.

Vzdělávací programy pro manažery

Program Phare, 1995 – 1996

Cílem projektu bylo vyvinout pedagogickou dokumentaci pro kurzy určené manažerům firem.

PYDOP – Možnosti vzdělávání mladých dospělých osob s nízkým stupněm vzdělání

Program Sokrates – Grundtvig 2, 2001 – 2003

Cílem projektu bylo zmapování vzdělávácí nabídky mladým lidem s nízkým stupněm vzdělání.

CREATIVITY – Kreativní metody ve vzdělávání dospělých

Program Sokrates – Grundtvig 2, 2001 – 2002

Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností partnerů z praktického využívání kreativních metod ve vzdělávání dospělých.

TROG – Týdny vzdělávání dospělých

Program Sokrates – Grundtvig 2, 2003 – 2005

Cílem projektu bylo zpracovat katalog aktivit vhodných pro týdny vzdělávání dospělých (TVD). Aktivity TVD mají motivovat lidi k zvyšování vlastního rozvoje.

Literární kroužky

Program Sokrates – Grundtvig 2, 2001 – 2004

Cílem projektu byla výměna zkušeností z práce literárních kroužků určených pro starší občany.

Zvyšování kompetencí manažerů RLZ v krajích – mobility

Program Leonardo da Vinci, 2004 – 2005

V rámci projektu absolvovalo 45 manažerů RLZ ze 13 krajů ČR na týdenní stáž do Irska nebo Anglie. Cílem stáže bylo získat informace o aktivitách v oblasti RLZ v těchto zemích a následně je přenést do práce v ČR.

APROZ – Lidské zdroje ve firmách

Program Fond Vysočiny, 2004 – 2005

Cílem projektu bylo zpracovat tréninkový program pro manažery lidských zdrojů ve firmách kraje Vysočina, který povede k vypracování akčního plánu péče o pracovníky ve vlastní firmě.

Spektrum Vysočiny

Program Fond Vysočiny, 2003 – 2005

V rámci programu prošlo 75 pedagogů 3 základních škol kraje Vysočina přípravou zaměřenou na využívání kreativních metod při výuce. Následně pedagogové prakticky ověřili získané poznatky při výuce.

MASMAP – Marketing služeb malých podniků

Program Fond Vysočiny, 2003 – 2005

Program byl zaměřen na vývoj a pilotní ověření vzdělávacího programu určeného pro majitele a manažery malých firem v oblasti služeb. Program zahrnuje znalosti z marketingu a pomůže účastníkům připravit strategii firmy.

SCWW – Second chance working winners

Program Sokrates – Grundtvig 2, 2006 - 2007

Projekt byl zaměřen na vývoj a vytváření učebních materiálů a výukových postupů pro skupiny účastníků ve věku 45+. Partnery projektu byly organizace z Velké Británie, Francie a Belgie.