Excel
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
EX01 - Začátečníci I 7 hodin 1 275,- Kč
EX02 - Začátečníci II 7 hodin 1 275,- Kč
EX03 - Mírně pokročilí 7 hodin 1 400,- Kč
EX04 - Středně pokročilí I 7 hodin 1 485,- Kč
EX05 - Středně pokročilí II 7 hodin 1 485,- Kč
EX06 - Pokročilí I 7 hodin 1 865,- Kč
EX07 - Pokročilí II 8 hodin 2 130,- Kč
EX08 - Objekty - kontingenční tabulka 7 hodin 1 485,- Kč
EX09 - Objekty - tabulka 7 hodin 1 865,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují.


Excel - obsahy kurzů EX01 - Začátečníci I Základní informace

Tento kurz je určen zaměstnancům a zájemcům, kteří mají minimální nebo žádné zkušenosti s používáním aplikace Excel a potřebují zvládnout základní dovednosti práce s touto aplikací. Zvládnutí znalostí a dovedností tohoto kurzu jsou nezbytným předpokladem pro absolvování dalších kurzů Excelu, které nabízíme.

Obsah kurzu
 • (1) Prvky okna aplikace Excel – zásady pohybu mezi jednotlivými prvky okna
 • (2) Vkládání dat do listu (8 způsobů) a editace vložených dat (4 způsoby)
 • (3) Označení bloku (3 způsoby)
 • (4) Funkce myši (6 způsobů)
 • (5) Typy dat a jejich nastavení – s využitím ikon a s využitím dialogového okna
 • (6) Formát buněk – nastavení a přenos parametrů pomocí vhodného nástroje
 • (7) Vkládání a odstranění sloupců, řádků a označené oblasti
 • (8) Vzorce – vytvoření a kopie vzorců s relativním a s absolutním odkazem
 • (9) Funkce SUMA a její využití
 • (10) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při výběrovém řízení na nové pracovní místo,
 • pro plnění jednoduchých pracovních úkolů na pracovišti, kdy je požadováno vkládání dat do tabulky,
 • při sestavení pomocných jednoduchých tabulek, které zefektivní plnění pracovních úkolů zaměstnance.
Vstupní dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné vstupní dovednosti.

na seznam kurzů

EX02 - Začátečníci II Základní informace

Kurz je zaměřen na čtyři oblasti. První oblast dovedností je zaměřena na nácvik sestavení tabulky, která obsahuje běžné matematické a statistické funkce. Tyto funkce umožní vyhodnocování dat vložených do tabulky. Druhou oblastí zařazenou do kurzu je nácvik využití funkce Když, která zajistí vyhodnocování dat a podle výsledku vyhodnocení funkce provede další krok, který uživatel nadefinuje. Třetí oblastí kurzu je nácvik práce s tabulkou, která má data na více listech. Přitom hlavní pozornost je věnována postupu, jak data na jednotlivých listech provázat. Poslední oblastí tohoto kurzu je nácvik vytvoření grafu, a to, jak souvislé, tak nesouvislé oblasti dat. Účastníci se naučí využít tři způsoby nastavování a změny parametrů grafu.

Obsah kurzu
 • (1) Práce s listy – vytvoření nového listu, odstranění listu, parametry listu
 • (2) Přenos dat a vzorců mezi listy
 • (3) Základní funkce a jejich využití – MAX, MIN, PRŮMĚR, POČET
 • (4) Další užitečné funkce – ZAOKROUHLIT, POČET2
 • (5) Graf – vytvoření sloupcového a koláčového grafu souvislé oblasti – nastavení parametrů grafu
 • (6) Funkce KDYŽ
 • (7) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při sestavování vlastních tabulek, které „umí“ pomocí základních funkcí vyhodnocovat data;
 • při sestavování tabulek, které mají provázaná data na více listech,
 • pokud potřebují vytvořit graf, který zobrazuje vztahy mezi jednotlivými daty datové oblasti,
 • při sestavení tabulky, která „umí“ vyhodnotit, zda je splněno určité kritérium a podle toho dále učinit následný krok,
 • pro provedení analýzy tabulky od jiné osoby a porozumět jednotlivým výpočtům.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci I

na seznam kurzů

EX03 - Mírně pokročilí Základní informace

V tomto kurzu bude nácvik rozdělen do čtyř hlavních oblastí. V první oblasti budou účastníci nacvičovat práci se statistickými funkcemi s důrazem na nové funkce COUNTIF, COUNTBLANK, RANK.EQ. V druhé části bude pozornost zaměřena na nácvik rozšířených možností využití funkce KDYŽ. V třetí části nacvičí účastníci základní postupy pro použití podmíněného formátu dat, které umožní barevné odlišení dat, která splňují zadaná kritéria. V poslední části kurzu bude pozornost zaměřena na práci s velkou tabulkou. Jako velkou tabulku lze označit tabulku které má stovky nebo větší počet řádků s daty.

Obsah kurzu
 • (1) Statistické funkce (4 základní a 4 rozšiřující funkce)
 • (2) Variace funkce KDYŽ
 • (3) Podmíněný formát – podle hodnot buněk v označené oblasti
 • (4) Velká tabulka – označování bloku, pohyb, kopírování vzorců a funkcí, filtrování, řazení
 • (5) Záhlaví a zápatí s ručně vloženými daty nebo s automatickými poli
 • (6) Nastavení tiskové oblasti a tisk pouze vybrané části dokumentu
 • (7) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při sestavení tabulek, které využívají pro vyhodnocování dat širší škálu funkcí,
 • pro úpravu datových oblastí tak, aby tabulka vyhodnocovala automaticky data a „ukázala“ přehledným způsobem (s využitím pokročilejších způsobů využití funkce KDYŽ nebo podmíněným formátem) splnění stanovených kritérií,
 • pro efektivní práci s rozsáhlými datovými oblastmi s rozsahem stovek a tisíců řádků,
 • při tisku pouze vybrané oblasti datové oblasti doplněné potřebnými údaji v záhlaví a zápatí tiskové stránky.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci II

na seznam kurzů

EX04 - Středně pokročilí I Základní informace

V první části kurzu se naučí účastníci vytvářet graf nesouvislé oblasti a pozornost bude věnována na nácvik efektivního využití vyšších nástrojů na úpravu grafu. Druhá část kurzu bude věnována vybraným funkcím ze skupin datumových, vyhledávacích, statistických a matematických funkcí. Třetí část bude zaměřena na využití nástroje „ověřování da“, která zajistí, aby do zvolené oblasti bylo možno vložit pouze takové hodnoty, které odpovídají určeným pravidlům. V této části se účastníci naučí, jak z datové oblasti odstranit duplicity.

Obsah kurzu
 • (1) Graf nesouvislé oblasti a využití vyšších parametrů grafu.
 • (2) Datumové funkce
 • (3) Vyhledávací funkce
 • (3) Funkce COUNTIF, SUMIF
 • (4) Ověřování dat
 • (5) Odstranění duplicit
 • (6) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při zpracování kvalitního grafu pro prezentaci výsledků pracovního týmu,
 • pro zajištění rychlého vyhledávání potřebných informací z rozsáhlé datové oblasti,
 • pro statistické vyhodnocování dat v datové oblasti, pokud požadujeme splnění více podmínek současně,
 • pro sestavení tabulky, která „hlídá“ vkládaná data a neumožní vložit jiná než „povolená“ data,
 • pro vyčištění datové oblasti od duplicitních hodnot (zajistí, aby se každá hodnota nebo sada hodnot vyskytovala v datové oblasti pouze jednou).
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci I, Začátečníci II, Mírně pokročilí

na seznam kurzů

EX05 - Středně pokročilí II Základní informace

Hlavním tématem tohoto kurzu je použití smíšených odkazů. Účastníci nacvičí postup vytvoření smíšeného odkazu a seznámí se s rozdílem mezi dvěma typy smíšených odkazů. Následně využijí smíšené odkazy při tvorbě vnořených funkcí a v podmíněném formátování. Samostatným tématem zařazeným do tohoto kurzu je vytvoření skupin záznamů v datové oblasti a jejich souhrnů. V poslední části kurzu se účastníci naučí různým způsobům zamčení tabulky.

Obsah kurzu
 • (1) Smíšené odkazy a jejich využití ve vzorcích a funkcích
 • (2) Vnořené funkce – sestavení a editace
 • (3) Podmíněné formátování s využitím smíšených odkazů
 • (4) Skupiny a souhrny
 • (5) Zamčení buněk
 • (6) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při sestavování komplexní tabulky, v které je třeba kopírovat vzorce nebo funkce jak ve svislém, tak ve vodorovném směru,
 • při vytváření komplexních tabulek, které vyžadují použití složitých výpočtů (které lze řešit využitím vnořených funkcí,
 • pro barevné označení vybraných oblastí s využitím náročnějších nástrojů podmíněného formátování (to umožní lepší přehlednost dat, které uživatel zpracovává),
 • pro rychlé seskupování záznamů v datové oblasti do skupin se stejnými znaky,
 • pro zabezpečení tabulky proti přepsání nebo smazání vzorců a funkcí.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci I, Začátečníci II, Mírně pokročilí, Středně pokročilí I

na seznam kurzů

EX06 - Pokročilí I Základní informace

První část kurzu bude zaměřena na využití textových funkcí pro zpracování a úpravu dat obsahujících různé řetězce znaků. V druhé části se zaměříme na práci s maticovými funkcemi, které mají specifické použití při zpracování dat. Ve třetí části se účastníci seznámí s možností využití informačních funkcí, které umožňují efektivně řešit výpočty, které mohou vést k chybovým hláškám. Čtvrtá část bude zaměřena na zpracování komplexní tabulky, která bude využívat data z různých listů sešitu.

Obsah kurzu
 • (1) Textové funkce
 • (2) Maticové funkce
 • (3) Informační funkce
 • (4) Komplexní tabulka pracující s daty na různých listech sešitu
 • (5) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro přizpůsobení textových dat do požadovaného tvaru,
 • pro zpracování tabulek pracujících se sadami dat uspořádaných do sloupců (matic),
 • pro ošetření tabulky tak, aby sama vyhodnocovala případné chyby a v případě chyby udělala požadovaný krok,
 • při sestavení tabulky s více provázanými listy.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci I, Začátečníci II, Mírně pokročilí, Středně pokročilí I, Středně pokročilí II

na seznam kurzů

EX07 - Pokročilí II Základní informace

První část kurzu bude věnována nácviku sestavení složitějších funkcí, jejichž výstupem budou informace splňující více požadavků. V druhé části se účastníci naučí definovat vlastní formát dat, aby se data zobrazovala podle požadavku tvůrce tabulky. V třetí části účastníci nacvičí postup tvorby tabulky s využitím nástroje citlivostní analýzy, která umožní hledání efektivního řešení. Ve čtvrté části účastníci zvládnou postup tvorby formuláře s ovládacími prvky, který umožní zrychlení vkládání dat do datové oblasti, případně testování výstupů při různých vstupních hodnotách dat (např. odhad zisku při různém počtu prodejů).

Obsah kurzu
 • (1) Složité úlohy s využitím několikanásobného vnoření funkcí a smíšených odkazů
 • (2) Vytvoření vlastního formátu pro data v datové oblasti
 • (3) Citlivostní analýza
 • (4) Vytvoření formuláře s ovládacími prvky pro modelování plánovaných akcí
 • (5) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při sestavování složité tabulky využívající data z různých listů (nebo dalších tabulek) a vyžadujících vyhodnocení široké sady požadavků,
 • pro naformátování dat do požadovaného tvaru, který neumožňují základní typy formátů,
 • pro vytvoření interaktivního a dynamického formuláře, který zrychlí práci s daty a umožní rychle měnit hodnoty vstupních dat.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci I, Začátečníci II, Mírně pokročilí, Středně pokročilí I, Středně pokročilí II, Pokročilí I

na seznam kurzů

EX08 - Objekty – kontingenční tabulka Základní informace

Kurz je rozdělen na čtyři základní části. V první části se účastníci naučí vytvořit základní typy kontingenčních tabulek s jedním nebo víc řádkovými poli. V druhé části účastníci nacvičí nastavování formátu a speciálních typů nastavení dat v kontingenční tabulce. Ve třetí části se účastníci naučí rozšířit kontingenční tabulku o pole, která nejsou ve zdrojových datech, ale která z těchto dat vycházejí. Poslední část bude zaměřena na různé druhy zobrazení dat v kontingenční tabulce pomocí dvou typů filtrování nebo pomocí grafu.

Obsah kurzu
 • (1) Vytvoření základní kontingenční tabulky
 • (2) Nastavení formátu hodnotových polí v kontingenční tabulce
 • (3) Vytvoření kontingenční tabulky s více řádkovými poli
 • (4) Změna parametrů kontingenční tabulky
 • (5) Filtrování dat v kontingenční tabulce (2 způsoby)
 • (6) Vytvoření výpočtových polí v kontingenční tabulce
 • (7) Vytvoření počítaného pole v kontingenční tabulce
 • (8) Vytvoření grafu z kontingenční tabulky
 • 9(9) Souhrnná práce99
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro vytvoření tabulky s minimem řádků a sloupců, která statisticky zobrazuje data v datové oblasti,
 • pro vytvoření různých „pohledů“ zobrazení dat datové oblasti, které mohou být porovnávány,
 • pro zpracování rychlých přehledů pro prezentaci určené obchodním partnerům, vedení firmy nebo vedoucím pracovních týmů.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci I, Začátečníci II, Mírně pokročilí, Středně pokročilí I

na seznam kurzů

EX09 - Objekty – tabulka Základní informace

Objekt tabulka je speciální zpracování strukturovaných dat (např. přehledy, seznamy atd.), které nabízí širokou škálu automatických nástrojů a zpříjemňují zpracování dat v Excelu. Důležitou vlastností objektu tabulka je, že výpočty jsou zpracovávány rychleji a soubory jsou menší než při použití klasických výpočtů. Kurz je rozdělen na čtyři části. V první části se účastníci naučí vytvořit objekt tabulka a nastavit jeho základní parametry. V druhé části proběhne nácvik vytváření vzorců a použití funkcí využívajících dalších dat v objektu tabulka. Ve třetí části účastníci nacvičí sestavení jednoduchých výpočtů, které využívají jak data z objektu tabulka, tak z buněk mimo tento objekt. V poslední části účastníci zvládnou základní postupy při vytváření výpočtů, které využívají nástroje pro rozhodování (vnořené funkce a podmíněné formátování).

Obsah kurzu
 • (1) Definice a postup vytvoření objektu tabulka
 • (2) Označování částí objektu tabulka a rozšiřování objektu o další sloupce a řádky
 • (3) Výpočty v objektu tabulka a analýza zobrazení dat v zápise vzorců a funkcí
 • (4) Vytváření výpočtů v objektu tabulka využívajících dat mimo objekt tabulka
 • (5) Vytváření výpočtů mimo objekt tabulka využívajících dat v objektu tabulka
 • (6) Využití funkce KDYŽ v objektu tabulka
 • (7) Použití vnořených funkcí, ověření dat a podmíněného formátu v objektu tabulka
 • (8) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při zpracování dat, která jsou tvořena rozsáhlým počtem záznamů stejné struktury (tisíce řádků, ale i pouze desítky řádků),
 • při zpracování rozsáhlých dat, kdy požadujeme minimální velikost souboru (objekt tabulka pracuje rychleji a je menší než tabulky využívající klasických nástrojů).
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci I, Začátečníci II, Mírně pokročilí, Středně pokročilí I, Středně pokročilí II

na seznam kurzů