Word
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
Wo01 - Začátečníci 7 hodin 1 275,- Kč
Wo02 - Mírně pokročilí 7 hodin 1 400,- Kč
Wo03 - Středně pokročilí 7 hodin 1 485,- Kč
Wo04 - Pokročilí I - úprava rozsáhlého dokumentu 7 hodin 1 865,- Kč
Wo05 - Pokročilí II - hromadná korespondence 7 hodin 1 865,- Kč
Wo06 - Pokročilí III - šablona, revize 7 hodin 2 130,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují.


Word - obsahy kurzů Wo01 - Začátečníci Základní informace

Kurz je určen všem zájemců, kteří mají minimální nebo žádné zkušenosti se zpracováním dokumentu v textovém editoru Word. Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí efektivně zpracovávat jednoduché textové dokumenty. V těchto dokumentech budou účastníci kurzu umět upravit formát písma (např. velikost, barvu atd.), formát odstavce (např. zarovnání nadpisu na střed atd.) a uložit dokument v různých formátech a následně jej vytisknout.

Obsah kurzu
 • (1) Prostředí Wordu
 • (2) Formát písma a jeho nastavení
 • (3) Formát odstavce (9 různých parametrů) a jeho efektivní použití
 • (4) Vkládání speciálních znaků, které nejsou na klávesnici, do dokumentu
 • (5) Rychlý přenos parametrů písma a odstavce na jiné části dokumentu
 • (6) Využití vestavěných stylů odstavce pro rychlou úpravu struktury dokumentu (nadpisy, odrážky atd.)
 • (7) Uložení dokumentu v různých formátech a jeho tisk
 • (8) Souhrnný úkol – zpracování jednoduchého dokumentu s různými typy odstavců
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • zpracování jednoduchých dokumentů členěných do nadpisů, odstavců a seznamů,
 • zpracování krátkých dokumentů na pracovišti (žádost, objednávka, odpověď atd.),
 • při výběrovém řízení na pozici, která vyžaduje základní dovednost práce s Wordem.
Vstupní dovednosti
 • je vhodné ovládat základní práci s počítačem (otevření, uzavření, uložení dokumentu),
 • další dovednosti nejsou vyžadovány.

na seznam kurzů

Wo02 - Mírně pokročilí Základní informace

Popis kurzu je v přípravě

Kurz je vhodný pro zaměstnance a zájemce, kteří zpracovávají textové dokumenty v programu MS Word a pracují pouze s nadpisy, odstavci, odrážkami a seznamy. V rámci kurzu bude pozornost zaměřena na základní objekty, které lze vložit do textového dokumentu a tak dokument obohatit.

Objekty, které se naučí účastníci používat jsou tabulka a obrázek. U obou objektů budou účastníci kurzu nastavovat různé parametry, které umožní upravit objekty podle požadavku uživatele. Práce s obrázky a tabulkami bude doplněna základním nácvikem nastavení parametrů stránky dokumentu a několika dalšími nástroji programu Word.

Obsah kurzu
 • (1) Kontrola pravopisu – nastavení a aktivní využívání
 • (2) Vyhledávání a nahrazení textu
 • (3) Vložení tabulky, nastavení parametrů a různé možnosti použití tabulky v dokumentu
 • (4) Vložení obrázku, nastavení parametrů a různé možnosti použití obrázku v dokumentu
 • (5) Nastavení základních parametrů stránky
 • (6) Souhrnná úloha
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při zpracování osobních dokumentů nebo dokumentů na pracovišti, které obsahují různorodé informace, které je vhodné zobrazit v tabulce nebo pomocí obrázku
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci

na seznam kurzů

Wo03 - Středně pokročilí Základní informace

Popis kurzu je v přípravě

Kurz je zaměřen na rozšíření dovedností, které jsou obsahem kurzu práce s programem Word pro mírně pokročilé. V kurzu se účastníci naučí kombinovat více druhů objektů (např. vložit obrázek do tabulky, seskupit obrázky s obrazci atd.). Další součástí tohoto kurzu je nácvik sestavení organizačního schématu. Pozornost bude také zaměřena na možnosti využití hypertextových odkazů v dokumentu (jedná se např. o odkaz na webové stránky, kde čtenář získá podrobnější informace o problematice popisovaném v dokumentu. Účastníci se rovněž naučí využívat automatická pole v dokumentu (např. stránkování), která zefektivní práci s dokumentem.

Obsah kurzu
 • (1) Využití obrazců v textovém dokumentu
 • (2) Záhlaví a zápatí stránky
 • (3) Parametry stránky
 • (4) Organizační schéma
 • (5) Práce s hypertextovými odkazy v textovém dokumentu
 • (6) Využití nástroje Editor
 • (7)Efektivní postupy práce s objekty různého typu
 • (8) Souhrnná úloha
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při vytváření členěného dokumentu obsahující sady objektů, které je třeba spojovat,
 • při vytváření dokumentu, který obsahuje odkazy na jiné zdroje informací.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci; Mírně pokročilí

na seznam kurzů

Wo04 - Pokročilí I - úprava rozsáhlého dokumentu Základní informace

Tento kurz je určen zaměstnancům a zájemcům, kteří používají program MS Word alespoň na základní uživatelské úrovni a vytvářejí, případně budou vytvářet, rozsáhlejší dokumenty v rozsahu několika desítek až stovek stran (např. výroční zprávy, informační brožury, seminární práce, nabídky produktů, katalogy, přehledy, seznamy apod.).

V rámci tohoto kurzu účastníci získají znalosti a dovednosti, které jim umožní používat efektivně nástroje programu MS Word pro úpravu a formátování vícestránkových dokumentů. Jedná se např. o rozdělování dokumentů do samostatných automatických oddílů, automatické formátování záhlaví a zápatí jednotlivých oddílů, využití automatických stylů, nastavení vytváření automatického číslování objektů v textu (tabulky, obrázky, grafy...) či vytváření automatického obsahu ve vazbě na automatické styly. Takto vytvořené dokumenty pak mají profesionální vzhled, ale také umožňují další automatické úpravy a jednoduše proveditelné hromadné změny v celém dokumentu.

Obsah kurzu
 • (1) Nastavení parametrů stran dokumentu (okraje, záhlaví, zápatí, velikost stránky)
 • (2) Využití automatických stylů pro nastavení parametrů textové části dokument
 • (3) Možnosti změn nastavení automatických stylů a vytváření vlastních automatických stylů
 • (4) Využití navigace a dalších automatických nástrojů pro lepší orientaci v dokumentu
 • (5) Vytváření samostatných oddílů v dokumentu a nastavení parametrů těchto oddílů
 • (6) Možnosti automatických polí při nastavení parametrů zápatí a záhlaví dokumentu
 • (7) Nastavení automatického číslování různých typů objektů v rámci dokumentů
 • (8) Vytvoření automatického obsahu dílčích částí textu (např. názvů kapitol či oddílů)
 • (9) Vytvoření automatického obsahu (přehledu) objektů vložených do dokumentu
 • (10) Automatické vyhledávání částí textu a automatické nahrazování částí textu
 • (11) Souhrnný příklad – úprava konkrétního rozsáhlého dokumentu
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při vytváření osobních či pracovních dokumentů rozsáhlejšího charakteru,
 • při úpravě či aktualizaci již existujících rozsáhlých dokumentů,
 • při výběrovém řízení na nové pracovní místo.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci, Mírně pokročilí, Středně pokročilí

na seznam kurzů

Wo05 - Pokročilí II - hromadná korespondence Základní informace

Kurz je určen všem uživatelům programu Word, kteří si chtějí usnadnit práci s hromadnými dokumenty jako jsou pozvánky, osvědčení, dopisy, štítky a další. Hromadná korespondence je silný nástroj aplikace Word, který umožňuje tisk velkého množství dokumentů s proměnnými údaji (např. na každém výtisku je jiné jméno). Proměnné údaje čerpá Word při tisku z databáze, kterou uživatel zpracuje souběžně s textem, který chce vytisknout. Hromadná korespondence umožňuje i tisk obálek a štítků s proměnným obsahem.

Obsah kurzu
 • (1) Tvorba jednotlivých štítků a obálek
 • (2) Tvorba seznamu pro hromadnou korespondenci
 • (3) Tvorba hromadných dokumentů pro seznam zákazníků
 • (4) Tvorba štítků a obálek pro seznam zákazníků
 • (5) Tvorba další dokumentů s využitím hromadné korespondence s filtrováním
 • (6) Tvorba dokumentů s využitím hromadné korespondence a podmíněného tisku vybraných dat
 • (7) Praktické příklady použití hromadné korespondence
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při automatizaci tvorby různých typů hromadných dokumentů,
 • pro opakované vytváření dokumentů pro různé skupiny uživatelů,
 • pro tisk dokumentů s proměnnými daty pro skupiny osob splňujících zadaná kritéria.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít zkušenosti se zpracováním textů a tabulek ve Wordu a jejich základními úpravami pomocí formátování textu, stránky a orientací v prostředí textového editoru. Tyto znalosti by měly být v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci, Mírně pokročilí

na seznam kurzů

Wo06 - Pokročilí III - šablona, revize Základní informace

Popis kurzu je v přípravě

Některé organizace mají ve směrnicích konkrétní požadavky na vzhled dokumentů, které zaměstnanci zpracovávají. Lze vytvořit základní dokument, který obsahuje loga a další neměnné texty, které si zaměstnanec otevře a pouze doplňuje proměnný obsah (např. firemní formulář). Takové dokumenty se nazývají šablony. První část kurzu je zaměřena na vytváření nebo úpravu šablony tak, aby naplňovala požadavky na vzhled dokumentu. Hlavním prvkem šablony je sada stylů. Právě na tvorbu stylů a následně šablony je zaměřena tato část kurzu.

V druhé části kurzu se účastníci naučí pracovat s nástrojem revidování textu. Ta je používaná v případě, že dokument je zpracováván v týmu. Pomocí režimu revize mohou členové týmu navrhnout úpravy v dokumentu. Tyto návrhy může první tvůrce dokumentu akceptovat nebo odmítnout. Přijetí nebo odmítnutí návrhů udělá následně Word automaticky.

Obsah kurzu
 • (1) Vytvoření vlastního stylu odstavce
 • (2) Vytvoření šablony a práce s ní
 • (3) Provedení změn vybraných stylů v šabloně
 • (4) Zapnutí revize dokumentu
 • (5) Revidování textu a připojení poznámek
 • (6) Přijetí nebo odmítnutí revize
 • (7) Řešení poznámek v dokumentu
 • (8) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro vytvoření formulářů, které budou opakovaně používat při zpracování dokumentů, v nich se část informací nemění (např. loga, podpisy atd.),
 • při zpracování dokumentů, které mají posoudit další pracovníci formou revize textu.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Začátečníci; Mírně pokročilí; Středně pokročilí

na seznam kurzů