Online kurzy – Excel
 1. O-EX01 – Vzorce s relativním, absolutním a smíšeným odkazem
 2. O-EX02 – Základní sada užitečných funkcí
 3. O-EX03 - Variace využití funkce Když
 4. O-EX04 - Statistické funkce
 5. O-EX05 - Vyhledávací funkce
 6. O-EX06 - Procenta
 7. O-EX07 - Pojmenování oblasti, ověření dat
 8. O-EX08 - Vnořené funkce 1
 9. O-EX09 - Vnořené funkce 2
 10. O-EX10 - Podmíněný formát 1
 11. O-EX11 - Objekt tabulka 1
 12. O-EX12 - Objekt tabulka 2
 13. O-EX13 - Graf a jeho editace 1
 14. O-EX14 - Kontingenční tabulka 1
 15. O-EX15 - Kontingenční tabulka 2
1. O-EX01 – Vzorce s relativním, absolutním a smíšeným odkazem
Cíl

Účastníci se naučí vytvořit vzorce s různými typy odkazů na buňky se zdrojovými daty.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou vytvářet tabulky s běžnými výpočty. Dovednosti, které získají účastníci v tomto kurzu, jsou nezbytné pro další kurzy, které nabízíme v oblasti práce s Excelem.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel: vkládání dat, typy dat, formát buněk, označování bloku
Osnova kurzu
 • pravidla sestavení vzorce
 • vzorec s relativním odkazem
 • vzorec s absolutním odkazem
 • vzorec se smíšeným odkazem
 • oprava chyby ve vzorci
 • přesun a kopie vzorce
 • přenos dat mezi listy

na seznam kurzů

2. O-EX02 – Základní sada užitečných funkcí
Cíl

Účastníci kurzu se naučí pracovat s často používanými funkcemi aplikace Excel.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou vytvářet jednoduché tabulky, v kterých budou počítač základní statistické výstupy a často používané výpočty. Absolvent kurzu bude umět sestavit komplexní jednoduchou tabulku, který bude nabízet výstupy vypočítané z vložených dat.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • základy práce s prostředím Excelu; vzorce s využitím relativního, absolutního a smíšeného odkazu
Osnova kurzu
 • skupiny funkcí
 • základních 5 funkcí a práce s nimi
 • matematická funkce ZAOKROUHLIT
 • další statistické funkce: POČET2, COUNTIF, COUNTBLANK
 • textová funkce: CONCAT
 • oprava chyby ve funkcích
 • kopie a přesun funkce
 • použití funkcí s odkazem na jiné listy
 • praktické příklady použití funkcí

na seznam kurzů

3. O-EX03 - Variace využití funkce Když
Cíl

Účastníci kurzu se naučí pracovat s často používanými funkcemi aplikace Excel.


Cílová skupina účastníků

Účastníci se naučí využití funkce KDYŽ. Tato funkce patří do skupiny logických funkcí. Její největší výhodou je, že sama vyhodnotí podmínku, kterou uživatel sestaví a je-li podmínka splněna, pokračuje funkce dalším krokem, není-li podmínka splněna, pokračuje funkce jiným krokem.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; práce se vzorci; znalost sady užitečných funkcí
Osnova kurzu
 • základní použití podmínky KDYŽ
 • použití funkce KDYŽ s vloženými parametry
 • použití funkce KDYŽ pro zahájení výpočtu až po zadání nezbytných dat
 • použití funkce KDYŽ se smíšenými odkazy
 • použití funkce KDYŽ při práci s více stránkami

na seznam kurzů

4. O-EX04 - Statistické funkce
Cíl

Účastníci se naučí používat širší skupinu statistických funkcí pro vyhodnocování dat v tabulkách. Použité funkce budou využívat náročnější nástroje, které Excel nabízí.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou pracovat s většími datovými sadami a budou chtít tato data podrobně statisticky vyhodnocovat. Statistické výstupy jsou vhodné pro posouzení stavu (např. výroby, prodeje atd.) nebo jsou základem pro plánování pro příští období.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • práce se vzorci s různými typy odkazů, znalost základní sady užitečných funkcí, práce s funkcí KDYŽ, práce s více listy
Osnova kurzu
 • zopakování práce se základními statistickými funkcemi
 • použití funkce COUTIF s odkazem na buňku s proměnnými parametry
 • maticová funkce ČETNOSTI
 • funkce COUNTBLANK
 • funkce RANK.EQ
 • funkce COUNTIFS
 • využití statistických funkcí s odkazem na jiné stránky
 • další rozšiřující statistické funkce – ukázky použití (např. směrodatná odchylka, průměrná odchylka)

na seznam kurzů

5. O-EX05 - Základní vyhledávací funkce
Cíl

Účastníci se naučí používat sadu často používaných vyhledávacích funkcí, které jsou užitečné při „hledání“ údajů splňujících zadaná kritéria ve větší nebo velké tabulce.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou připravovat středně velké a velké tabulky, z nichž budou vyhledávat konkrétní údaje (např. vyhledávání konkrétního zákazníka a jeho objednávku apod.). Vyhledávací funkce lze s výhodou využívat při zpracování komplexních tabulek a tabulek pracujících s více listy.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • vzorce s různými typy odkazů; základní sada užitečných funkcí; funkce KDYŽ
Osnova kurzu
 • charakteristika vyhledávacích funkcí
 • funkce SVYHLEDAT
 • funkce VVYHLEDAT
 • funkce VYHLEDAT
 • funkce INDEX – maticová forma
 • funkce XLOOKUP
 • ukázka použití vyhledávacích funkcí v praxi

na seznam kurzů

6. O-EX06 - Procenta
Cíl

Účastníci se naučí vytvářet vzorce pro různé variace výpočtů spojených s procenty.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro všechny uživatele, kteří budou zpracovávat tabulky s daty, u kterých bude požadováno sestavit vzorce, které budou obsahovat jednu nebo více variant výpočtů s procenty.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; vytvoření vzorce s různými typy odkazů v rozsahu kurzu O-EX01
Osnova kurzu
 • zobrazení procent v Excelu
 • výpočet procentové části
 • výpočet zvýšeného základu
 • výpočet sníženého základu
 • výpočet základu ze zvýšeného nebo sníženého základu
 • výpočet podílu ze základu
 • praktické příklady použití procent v tabulkách

na seznam kurzů

7. O-EX07 - Pojmenování oblasti, ověření dat
Cíl

Účastníci se naučí pojmenovat oblast buněk a využít pojmenovanou oblast pro efektivnější zpracování dat v datové oblasti. Účastníci zvládnou použití nástroje ověřování dat, které zajistí „hlídání“ dat vkládaných do datové oblasti – např. do zvolené oblasti bude možno vložit pouze data splňující podmínky zadané uživatelem (bude možno vložit pouze celá čísla; bude možno vložit pouze data ze stanoveného seznamu atd.).


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou při plnění pracovních nebo osobních úkolů sestavovat tabulky, které budou využívat pevné seznamy hodnot nebo budou mít omezení pro hodnotu a rozsah vkládaných informací do některých částí tabulky.

Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; vytváření vzorců v rozsahu kurzu O-EX01; základní funkce v rozsahu kurzu O-EX-02
Osnova kurzu
 • pojmenování oblasti
 • umístění a správa pojmenovaných oblastí
 • rozšíření pojmenované oblasti
 • ověřování dat – postup výběru „povolených“ dat
 • úprava podmínek ověřovaných dat
 • vytvoření zprávy pro uživatele tabulky s nastaveným ověřováním dat

na seznam kurzů

8. O-EX08 - Vnořené funce 1
Cíl

Kurz zaměřen na vysvětlení principu vytvoření vnořené funkce a nácvik dvou základních metod sestavení vnořené funkce.

Cílová skupina účastníků

Uživatelé Excelu, kteří zpracovávají datové soubory, v kterých potřebují vyhodnocovat data pomocí funkcí, které zahrnují více než jedno kritérium. Tyto požadavky uživatel může naplnit použitím vnořených funkcí.
Znalost vytvoření vnořených funkcí je cesta, jak vytvořit komplexní tabulky zpracovávající data.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; znalosti a dovednosti z kurzů O-EX01, O-EX02; O-EX03
 • vhodné je, když účastník kurzu se orientuje v základních statistických funkcích (O-EX04)
Osnova kurzu
 • princip vnořené funkce (základní terminologie)
 • vytvoření vnořené funkce (plánované – uživatel dopředu ví, že bude vytvářet vnořenou funkci)
 • dodatečné vnoření funkce (uživatel při ověřování „chování“ vytvořené funkce zjistí, že je nutné ji dodatečně vnořit do jiné funkce
 • praktický nácvik řešení použití vnořených funkcí v různých typech datových souborů

na seznam kurzů

9. O-EX09 - Vnořené funce 2
Cíl

Kurz je zaměřen na rozšíření základních dovedností vytváření vnořených funkcí s cílem zvládnout vícenásobné vnoření funkcí.


Cílová skupina účastníků

Uživatelé Excelu, který potřebují vytvářet složitější datové soubory a mají vyšší nároky na výpočty vycházející z vložených dat a dílčích výpočtů.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; znalosti a dovednosti z kurzů O-EX01, O-EX02; O-EX03; O-EX04; O-EX08; O-EX04; O-EX07
Osnova kurzu
 • vnořená funkce pro řešení situace, kdy je počet podmínek více než 2
 • vytvoření automatického počítadla pomocí vnořené funkce se zamčeným okrajem oblasti
 • vnořená funkce pro vytvoření přidělování pořadových čísel opakujícím se prvkům v poli (sloupci) datové oblasti
 • vícenásobné vnoření funkcí
 • praktické příklady na použití vnořených funkcí

na seznam kurzů

10. O-EX10 - Podmíněný formát 1
Cíl

Kurz je zaměřen na nácvik nastavení podmíněného formátu (barevné zvýraznění dat).pro buňky datové oblasti obsahující požadovanou informaci.


Cílová skupina účastníků

Uživatelé Excelu pracující s datovými oblastmi, které vyhodnocují a potřebují rychlou orientaci v datech, která splňují určité podmínky.
Používání podmíněného formátu sníží na minimum možnost přehlédnutí relevantních dat, které uživatel vyhodnocuje.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; znalosti a dovednosti z kurzů O-EX01, O-EX02; O-EX03
Osnova kurzu
 • použití podmíněného formátu s využitím základní sady nástrojů
 • vytvoření a editace podmíněného formátu pomocí dialogového okna
 • správa podmíněných formátů
 • změna pořadí vyhodnocování stanovených podmíněných formátů pro jednu oblast
 • přenos podmíněného formátu na vložené buňky, jejich zrušení

na seznam kurzů

11. O-EX11 - Objekt tabulka 1
Cíl

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s vytvořením objektu tabulka a se základními postupy práce s objektem tabulka.


Cílová skupina účastníků

Uživatelé Excelu, kteří zpracovávají datové sestavy, v kterých se postupně doplňují data (např. přehled prodejů nebo výroby a jejich průběžné doplňování).
Výhodou objektu tabulka je, že zabírá méně místa než klasická datová oblast a velmi snadno se upravují vzorce a funkce vložené do objektu tabulka.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; znalosti a dovednosti z kurzů O-EX01, O-EX02; O-EX03, O-EX04; O-EX08
Osnova kurzu
 • založení objektu tabulka
 • nastavení parametrů objektu tabulka
 • základní práce s objektem tabulka
 • vytvoření nového sloupce v objektu tabulka
 • vložení nového řádku v objektu tabulka
 • výpočty v objektu tabulka s odkazem na data v objektu
 • výpočty v objektu tabulka s odkazem na data mimo objekt
 • výpočty vytvořené mimo objekt tabulka s odkazem na objekt tabulka

na seznam kurzů

12. O-EX12 - Objekt tabulka 2
Cíl

Kurz je zaměřen na rozšíření základních dovedností vytváření a používání objektu tabulka s cílem zvládnout složitějších výpočtů v tomto objektu.


Cílová skupina účastníků

Uživatelé Excelu, kteří chtějí aktivně využívat objekt tabulka ve svých souborech a současně využívat komplexní možnosti funkcí (např. vnořené funkce).


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; znalosti a dovednosti z kurzů O-EX01, O-EX02; O-EX03, O-EX04; O-EX08; O-EX09; O-EX10; O-EX11
Osnova kurzu
 • použití vnořených funkcí v objektu tabulka
 • použití podmíněného formátu v objektu tabulka
 • použití objektu tabulka ve zdrojových datech pro ověřování dat
 • speciální možnosti práce s daty v objektu tabulka
 • převedení objektu tabulka na klasickou datovou oblast

na seznam kurzů

13. O-EX13 - Graf a jeho editace 1
Cíl

Kurz se zaměřuje na základní postupy vytvoření grafu souvislé nebo nesouvislé oblasti a nastavení parametrů jednotlivých prvků grafu.


Cílová skupina účastníků

Uživatelé, kteří potřebují vytvářet grafické zobrazení datových oblastí pro prezentaci členům týmu nebo jiným cílovým skupinám.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel
Osnova kurzu
 • vytvoření grafu souvislé oblasti
 • pochopení významu jednotlivých prvků grafu
 • změna parametrů prvků grafu (tři způsoby)
 • vytvoření grafu nesouvislé oblasti
 • změna typu grafu

na seznam kurzů

14. O-EX14 - Kontingenční tabulka 1
Cíl

Kurz je zaměřen na nácvik základních postupů vytvoření a úpravy kontingenční tabulky z datové oblasti.


Cílová skupina účastníků

Uživatelé Excelu, kteří potřebují rychle získat přehled o prvcích rozsáhlé datové oblasti, který na minimálním prostoru zobrazí požadované informace.
Kontingenční tabulka je dynamický objekt, který umožňuje velmi rychle s minimálními zkušenostmi využívání vyšších nástrojů excelu (např. vnořené funkce) zobrazit základní vazby ve zpracovávaných datech.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel
Osnova kurzu
 • postup vytvoření kontingenční tabulky
 • kontingenční tabulka s jednoduchými poli
 • kontingenční tabulka s vnořenými poli
 • označování prvků kontingenční tabulky
 • změna formátu hodnot v hodnotovém poli
 • změna zobrazení kontingenční tabulky
 • vytvoření polí s různým formátem dat
 • úprava vzhledu kontingenční tabulky

na seznam kurzů

15. O-EX15 - Kontingenční tabulka 2
Cíl

Kurz je zaměřen na nácvik postupů využití vyšších nástrojů úpravy kontingenční tabulky z datové oblasti.


Cílová skupina účastníků

Uživatelé Excelu, kteří potřebují složitější výstupy v kontingenční tabulce vytvořené z datové oblasti.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; O-EX14
Osnova kurzu
 • filtrování kontingenční tabulky
 • seskupení dat v kontingenční tabulce
 • seskupení dat
 • práce s průřezem
 • vytvoření a úprava grafu kontingenční tabulky
 • vytvoření nového pole
 • vytvoření nové položky

na seznam kurzů