Tvorba webových stránek
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
Ww01 - Tvorba HTML souborů I 7 hodin 1 500,- Kč
Ww02 - Tvorba HTML souborů II 7 hodin 1 500,- Kč
Ww03 - CSS – základní vlastnosti elementů 7 hodin 1 650,- Kč
Ww04 - CSS – pozicování elementů 7 hodin 1 650,- Kč
Ww05 - CSS – layout stránek I 7 hodin 2 000,- Kč
Ww06 - CSS – layout stránek II 7 hodin 2 000,- Kč
Ww07 - Formuláře 8 hodin 1 650,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují. Pokud chcete prostudovat obsah jednotlivých kurzů, otevřete následující odkaz:


Tvorba webových stránek - obsahy kurzů Ww01 – Tvorba HTML souborů I Základní informace

Tento kurz je úvodním kurzem k sadě kurzů zaměřených na tvorbu webových stránek, kdy tvůrce stránek sám vytvoří html soubory a ty následně formátuje pomocí kaskádových stylů.

V tomto kurzu se účastníci seznámí s logikou webových stránek. Kurz bude zaměřen na popis základních stavebních prvků webových stránek. Účastníci se naučí vytvářet html soubory a označit jednotlivé elementy (nadpis, odstavec atd.) pomocí speciálních značek, kterým „rozumí“ webové prohlížeče. K tvorbě html souborů budou účastníci využívat aplikaci PsPAD, která je volně stažitelná.

Obsah kurzu
 • (1) Instalace aplikace PsPAD
 • (2) Nácvik práce se základními nástroji aplikace PsPAD
 • (3) Vysvětlení pojmu „tag“ (značka), pravidla syntaxe tagů
 • (4) Rozdělení elementů webových stránek
 • (5) Vytvoření základní struktury složek pro webové stránky
 • (6) Nadpisy, nastavení základních atributů
 • (7) Odstavce, nastavení základních atributů
 • (8) Nepárové elementy (čára, nový odstavec) a jejich atributy
 • (9) Vložení obrázku do html souboru a nastavení jeho parametrů
 • (10) Závěrečné cvičení
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro vytvoření statického html souboru s textem a obrázkem,
 • jako základní sadu dovedností pro vytváření html stránek s dalšími objekty (tabulka, číslování atd.).
Vstupní dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné vstupní dovednosti. Účastník by však měl umět ovládat počítač, pracovat se soubory a vyhledávat na Internetu

na seznam kurzů

Ww02 – Tvorba HTML souborů II Základní informace

Tento kurz navazuje na kurz Tvorba HTML souborů I. V kurzu se účastníci naučí vytvořit elementy, které mají složitější strukturu značení. Jedná se o tabulku, odrážky a číslování. Pro usnadnění práce si účastníci vytvoří šablonu, kterou budou využívat pro rychlejší nadefinování těchto elementů.

Další důležitou oblastí, která je klíčová pro všechny webové stránky, jsou hypertextové odkazy. Ty umožňují přejít na jiné místo dokumentu, na jinou stránku, na přiložený soubor apod. V závěru kurzu účastníci vytvoří komplexní dokument html, ve kterém budou všechny probrané elementy. Takový dokument bude připraven na formátování pomocí kaskádových stylů, které jsou zařazeny do dalších kurzů tvorby webových stránek.

Obsah kurzu
 • (1) Tabulka – struktura značek, pravidla značení
 • (2) Vytvoření šablony pro tvorbu tabulky, nácvik tvorby tabulky
 • (3) Odrážky – struktura značek, pravidla značení
 • (4) Číslování – struktura značek, pravidla značení
 • (5) Vytvoření šablony pro tvorbu odrážek a číslování, nácvik tvorby odrážek a značek
 • (6) Odkazy a jejich varianty (odkaz na jiné stránky, jiné místo v dokumentu atd.)
 • (7) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro vytvoření html souboru se všemi běžnými elementy;
 • pro vytvoření sady html souborů mezi nimiž lze přecházet pomocí hypertextových odkazů,
 • pro vytvoření sady html souborů, které jsou připraveny na formátování pomocí kaskádových stylů.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Tvorba HTML souborů I

na seznam kurzů

Ww03 – CSS – základní vlastnosti elementů Základní informace

Tento kurz navazuje na kurzy, v kterých se účastníci naučili vytvořit html soubor. Účastníci se seznámí s logikou kaskádových stylů. Jedná se o vlastnosti, které můžeme nastavit pro elementy html souboru. Tyto vlastnosti umožní dosáhnout zobrazení obsahu elementů v podobě, kterou si představuje tvůrce webových stránek. Tyto vlastnosti nadefinujeme v souboru kaskádových stylů. Tento soubor je nutno propojit s html souborem. Abychom si dovedli představit funkci souboru kaskádových stylů, tak si představme, že v souboru kaskádových stylů nadefinujeme, aby nadpisy v html souboru byly napsány kurzivou a měly text v modré barvě. Prohlížeč následně zobrazí všechny nadpisy s těmito vlastnostmi.

Obsah kurzu
 • (1) Základní informace o kaskádových stylech a jejich syntaxi (pravidla psaní)
 • (2) Vytvoření souboru kaskádových stylů a propojení s dokumentem html
 • (3) Nastavení vlastností písma – fonty, řez, zarovnání atd.
 • (4) Nastavení vlastností vybraných elementů pomocí tzv. selektoru
 • (5) Okraje elementů – vlastnosti padding, margin
 • (6) Úprava tabulky pomocí kaskádových stylů
 • (7) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • nastavení vlastností statických elementů html souborů – odstavec, nadpis, tabulka, odrážky, číslování.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Tvorba HTML souborů I a II; CCS – základní vlastnosti elementů

na seznam kurzů

Ww04 – CSS – pozicování elementů Základní informace

V předchozím kurzu jsme se zaměřili na nastavení vlastností elementů html souboru. Elementy se zobrazily v požadovaném formátu. Byly řazeny v takovém sledu, který byl shodný s řazením zapsaným v html souboru. Tento kurz je zaměřen na nácvik postupů, které zajistí změnu zobrazení elementů na požadovaném místě. Tak dosáhneme např. toho, že se dva obrázky překrývají, že obrázek zůstane na pevném místě, zatímco ostatní obsah stránky roluje apod. Tento kurz umožní účastníkům nastavit na stránkách dynamiku. Stránky potom budou pro čtenáře zajímavé.

Obsah kurzu
 • (1) Statické umístění elementu
 • (2) Relativní umístění elementu
 • (3) Absolutní umístění elementu
 • (4) Plovoucí umístění elementu
 • (5) Fixované umístění elementu
 • (6) Kombinace jednotlivých způsobů umístění elementů
 • (7) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro vložení dynamiky do webových stránek.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Tvorba HTML souborů I a II; CSS – základní vlastnosti elementů

na seznam kurzů

Ww05 – CSS – layout stránek I Základní informace

V kurz HTML jsme se naučili sestavit html soubor. Jednotlivé elementy jsme upravili pomocí kaskádových stylů. Poslední fází zpracování webových stránek je určit rozložení jednotlivých elementů na stránce. V terminologii tvorby webových stránek říkáme, že tvoříme layout stránek. V tomto kurzu se naučíme rozdělit obsah webové stránky v html dokumentu do skupin. Tyto skupiny budeme následně moci pomocí kaskádových stylů umísťovat na stránce do zvolených pozic, a tak vytvořit zobrazení, které připomíná strukturu stánky v časopisech.

Obsah kurzu
 • (1) Rozdělení obsahu stránky do speciálních kontejnerů
 • (2) Vzájemné vnořování kontejnerů a dědičnost vlastností
 • (3) Různé variace rozložení elementů s využitím kontejnerů
 • (4) Kombinované selektory pro vybrané prvky kontejnerů
 • (5) Speciální vlastnosti elementů (různé akce při najetí kurzoru myši na element apod.)
 • (6) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro návrh finální podoby webových stránek s efektivním rozložením obsahu na celou obrazovku prohlížeče.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Tvorba HTML souborů I a II; CSS – základní vlastnosti elementů; CSS – pozicování elementů

na seznam kurzů

Ww06 – CSS – layout stránek II Základní informace

Posledním krokem při tvorbě webových stránek je zpracovat navigaci, která umožní čtenáři stránek přecházet z jedné dílčí stránky na druhou. Základní typy navigace jsou navigace svislá a navigace vodorovná. Tento kurz je zaměřen na zvládnutí postupu vytvoření obou typů navigace. Účastníci kurzu potom budou schopni oba přístupy kombinovat a vytvářet tak další varianty navigačního systému na webových stránkách.

Obsah kurzu
 • (1) Vodorovná navigace – tvorba a ladění
 • (2) Svislá navigace – tvorba a ladění
 • (3) Nastavení parametrů tlačítek navigace
 • (4) Přenos navigace na všechny dílčí stránky vytvářených webových stránek a ladění funkčnosti stránek
 • (5) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • vytvoření finální podoby webových stránek se zvoleným typem navigace.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • Tvorba HTML souborů I a II; CSS – základní vlastnosti elementů; CSS – pozicování elementů; CSS – layout stránek I

na seznam kurzů