MS Office 365

MS Office 365 je platforma, která zahrnuje širokou nabídku aplikací, které mohou navzájem sdílet data. Výhodou je, že ovládací prvky v těchto aplikacích se používají stejným způsobem. Každou aplikaci může zájemce absolvovat samostatně bez nutnosti zvládat další aplikace.

úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
OF01 - Sway - tvorba prezentace 7 hodin 1 485,- Kč
OF02 - Forms - tvorba dotazníků a testů 7 hodin 1 485,- Kč
OF03 - To-Do, Planner - plánování aktivit 6 hodin 1 400,- Kč
OF04 - OneNote - poznámkový blok 8 hodin 2 130,- Kč
OF05 - Teams - týmová práce 8 hodin 2 130,- Kč
OF06 - OneDrive - osobní cloudové úložiště 6 hodin 1 865,- Kč
OF07 - SharePoint - firemní cloudové úložiště 8 hodin 2 130,- Kč

Jednotlivé kurzy jsou ucelené kurzy, které na sebe nenavazují. Pro absolvování kurzů je důležité, aby zájemci měli přístup k platformě MS Office 365. V průběhu kurzu však můžeme zájemcům zřídit dočasný přístup k této platformě.


MS Office 365 - obsahy kurzů OF01 - Sway - tvorba prezentace Základní informace

Sway je aplikace, která je součástí paltformy MS Office 365. Tato aplikace umožňuje zpracování prezentací. Tyto prezentace mají odlišnou filozofii v porovnání s prezentacemi vytvořenými v aplikaci PowerPoint.

V aplikaci Sway tvoříme prezentaci postupně po jednotlivých obrazovkách. Uživatel vkládá obsah. Přitom může volit jakou formu tento obsah má mít (např. text, nadpis, obrázek, video atd.). Celkové formátování zajistí uživatel zvolením šablony, kterou na svoji prezentaci chce použít.

Obsah kurzu
 • (1) Prvky pracovní plochy aplikace a jejich charakteristika
 • (2) Založení prezentace v aplikaci Sway
 • (3) Typy karet a vkládání nové karty do prezentace
 • (4) Vkládání různých karet a nastavení parametrů obsahu
 • (5) Vytvoření různých efektů obsahu v prezentaci (např. překrývání obrázku, obrázek na pozadí atd.)
 • (6) Vkládání objektů do prezentace (soubor ve Wordu, Excelu; video; test; prezentace PowerPoint atd.)
 • (7) Použití 7 skupiny stylů prezentace a jejich kombinace
 • (8) Nastavení parametrů celé prezentace
 • (9) Sdílení prezentace - s dalšími spolutvůrci nebo s uživateli
 • (10) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro zpracování prezentace práce společnosti se zajímavým designem odlišným od prezentace v PowerPointu,
 • pro zpracování prezentace pro podporu vzdělávací aktivity pro zaměstnance.
Vstupní dovednosti

Účastník by měl mít zkušenosti z práce s počítačem (přenášet text pomocí schránky) a měl by umět pracovat se složkami souborů.

Další dovednosti nejsou vyžadovány.

na seznam kurzů

OF02 - Forms - tvorba dotazníků a testů Základní informace

Aplikace Forms umožňuje vytvoření dotazníků. Dotazník se skládá z jednotlivých otázek. Lze použít minimálně 6 různých typů otázek (s jednou možnou odpovědí, s výběrem odpovědí atd.). Lze nastavit různé parametry zadání obsahu otázky. Dotazník lze rozčlenit na celky nazývané oddíly. Aplikace Forms dále umožňuje vytvořit test, který je vhodný pro ověření znalostí zaměstnanců, studentů, zájemců o práci atd. Struktura a tvorba testu je stejná jako u dotazníku. Jediným rozdílem je, že přidělíme ke každé otázce počty bodů, které má účastník testů získat při správné odpovědi.

Důležitou částí kurzu je vyhodnocení výsledků dotazníku a testu. Odpovědi jsou shromažďovány do samostatného souboru v Excelu. Účastníci se naučí v kurzu tyto výsledky efektivně zpracovat a následně vyhodnotit.

Obsah kurzu
 • (1) Založení dotazníku a testu a typy otázek
 • (2) Vkládání otázek různých typů a nastavení jejich parametrů
 • (3) Vložení médií do otázek (obrázek, video atd.) a úprava parametrů
 • (4) Větvení otázek – přesun na další otázku podle předchozí odpovědi
 • (5) Vytvoření oddílů v dotazníku
 • (6) Specifika testu oproti dotazníku
 • (7) Nastavení parametrů dotazníku a testu
 • (8) Sdílení dotazníku a testu
 • (9) Kontrola výsledků dotazníku a testu a jejich vyhodnocení
 • (10) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • na ověření znalostí zájemců přihlášených do přijímacího řízení
 • pro ověření znalostí zaměstnanců v nějaké oblasti, kterou by měli zaměstnanci ovládat,
 • pro dotazníkové šetření zpracovávané ve společnosti pro interní nebo externí respondenty.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít přístup do MS Office 365 a měli by mít běžné dovednosti práce s počítačem (uložení a otevření souboru, vytvoření složky, kopírování pomocí schránky).

na seznam kurzů

OF03 - To-Do, Planner - plánování aktivit Základní informace

Platforma MS Office 365 nabízí komplexní aplikace pro osobní plánování. Tato aplikace se nazývá To-Do. Pro týmové plánování je možno použít aplikaci Planner.

Výhodou těchto aplikací je skutečnost, že úkoly, které jsou v nich zadané se zobrazí v Outlooku. Obě aplikace jsou navzájem provázány, což způsobí, že pokud vám někdo zadá týmový úkol v Planneru, automaticky se tento úkol zobrazí ve vašem osobním plánu v To-Do. U úkolů v obou aplikacích lze nastavit velké množství parametrů. Obě aplikace lze naistalovat do mobilního telefonu a tak uživatel má kdykoli přístup k úkolům, které si naplánoval nebo které mu naplánoval vedoucí týmu.

Obsah kurzu
 • (1) Prvky pracovní plochy aplikace To-Do
 • (2) Vložení nového úkolu do seznamu úkolů
 • (3) Nastavení podrobnějších parametrů úkolu – připomenutí, dílčí kroky, termín splnění atd.)
 • (4) Denní plánování úkolů – sestavení denního plánu z dříve zadaného seznamu úkolů
 • (5) Založení nové skupiny úkolů a práce se skupinou
 • (6) Modelový workshop s nácvikem sady různých úkolů v aplikaci To-Do
 • (7) Prvky pracovní plochy aplikace Planner
 • (8) Založení nového kontejneru úkolů a přidělování úkolům členům týmu
 • (9) Filtrování úkolů podle různých kritérií
 • (10) Statistické přehledy o průběhu plnění úkolů
 • (11) Modelový workshop s nácvikem práce s aplikací Planner v týmu
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro osobní plánování úkolů s využitím aplikace To-Do,
 • pro plánování úkolů v týmu s možností kontroly splněných úkolů.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít přístup do MS Office 365 a měli by mít běžné dovednosti práce s počítačem (uložení a otevření souboru, vytvoření složky, kopírování pomocí schránky).

na seznam kurzů

OF04 - OneNote - poznámkový blok Základní informace

Aplikace OneNote je velmi kvalitní moderní aplikace, která umožňuje zpracovávat poznámky na principu kreativní metody „Mind mapping“ (myšlenková mapa). Výhodou je, že poznámky lze psát na libovolné místo pracovní plochy a podle potřeby je přemísťovat.

Výsledkem je přehledný logicky uspořádaný výčet poznámek. Takto lze zpracovat např. kroky plánovaného projektu a jiných menších akcí. V aplikaci lze rovněž připravit plán vzdělávací aktivity nebo strukturu informací pro zaměstnance. Do aplikace OneNote lze rovněž vložit dokumenty jako textový dokument Word, dokument formátu pdf a další. Poznámky v aplikaci OneNote lze rozdělit do sešitů a v nich vytvořit více listů.

Obsah kurzu
 • (1) Vytvoření poznámkového bloku
 • (2) Základy editace v poznámkovém bloku
 • (3) Vytvoření poznámek kombinací textu, stylů a vložených objektů (např. obrazec, obrázek atd.
 • (4) Úprava bloku v on-line aplikaci a v desktopové aplikaci
 • (5) Vložení objektu do poznámkového bloku
 • (6) Sdílení poznámkového bloku
 • (7) Společná práce členů týmu v poznámkovém bloku
 • (8) Nastavení speciálních parametrů poznámkového bloku
 • (9) Souhrnný workshop na procvičení dovedností práce s aplikací OneNote
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro přípravu poznámek k akci, projektu, vzdělávací aktivitě, prezentaci, konzultaci atd.,
 • pro zpracování osnovy úkolů pro další zaměstnance a následné sdílení této osnovy s nimi.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít přístup do MS Office 365 a měli by mít běžné dovednosti práce s počítačem (uložení a otevření souboru, vytvoření složky, kopírování pomocí schránky).

na seznam kurzů

OF05 - Teams - týmová práce Základní informace

Aplikace Teams nabízí komplexní prostředí pro spolupráci členů pracovního týmu (pracovníci se společnou platformou MS Office 365). Prvním krokem práce v tomto prostředí je založení týmu. Zakladatel týmu je správcem týmu a má největší práva.

Členové týmu mohou následně komunikovat vzájemně pomocí karty Příspěvky.

Členové týmu mohou pracovat se společnými soubory, které jsou umístěny na kartě Soubory.

Vedoucí týmu může připnout do prostředí týmu další karty, např. plánovací aplikaci Planner, dotazník vytvořený v aplikaci Forms, poznámkový blok vytvořený v aplikaci OneNote atd.

V prostředí Teams mohou členové týmu komunikovat v uzavřené komunikace pomocí aplikace Chat. Mohou také přímo komunikovat pomocí telefonování nebo videospojení.

Prostředí Teams významná platforma, která povyšuje týmovou práci na profesionální úroveň s maximální efektivitou.

Obsah kurzu
 • (1) Prostředí aplikace Teams a prvky prostředí
 • (2) Karta Příspěvky – možnosti práce s kartou příspěvky (krátký a dlouhý příspěvek, příspěvek s přílohou, příspěvek jako upozornění)
 • (3) Nastavení značek členům týmu a jejich využití při komunikaci
 • (4) Příspěvky s využitím zmínky (tj. zdůraznění adresáta, komu je příspěvek určen)
 • (5) Karta Soubory – varianty práce se soubory (sdílení, kopírování, přesun dokumentů atd.)
 • (6) Připnutí nové karty – připnutí souboru, připnutí dotazníku atd.
 • (7) Chatování jako forma osobní komunikace
 • (8) Vytvoření schůzky, její spuštění a možnosti schůzky
 • (9) Další prvky prostředí Teams
 • (10) Souhrnný workshop na procvičení dovednosti práce s prostředím Teams
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro vytvoření společného pracovního prostoru pro členy týmu,
 • pro řízenou spolupráci členů týmu.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít přístup do MS Office 365 a měli by mít běžné dovednosti práce s počítačem (uložení a otevření souboru, vytvoření složky, kopírování pomocí schránky).

na seznam kurzů

OF06 - OneDrive - osobní cloudové úložiště Základní informace

OneDrive je osobní cloudové úložiště, které může využívat uživatel s účtem u společnosti Microsoft. Tento kurz je zaměřen na využívání úložiště OneDrive, který mají k dispozici uživatelé s přístupem do platformy MS Office 365.

OneDrive umožňuje ukládat soubory do vzdáleného úložiště. To umožní uživateli přístup ke svým souborům z jakéhokoli místa, kde má uživatel přístup k Internetu. Soubory tak může otevřít i na chytrém telefonu a tabletu. Odpadá tak přenášení souborů na přenosném zařízení jako je flash disk.

Soubory uložené ve OneDrivu může uživatel sdílet s ostatními osobami, přitom může nastavit parametry sdílení (např. nastavit, aby jiná osoba mohla soubor pouze číst, ale ne upravovat).

Obsah kurzu
 • (1) Prvky prostředí OneDrive
 • (2) Nastavení parametrů prostředí OneDrive
 • (3) Synchronizace OneDrive s jiným zařízením
 • (4) Práce se složkami a soubory v prostředí OneDrive
 • (5) Uspořádání souborů a složek
 • (6) Sdílení souborů a složek s různými parametry
 • (7) Ukončení synchronizace s jiným zařízením
 • (8) Práce s aplikací OneDrive v internetovém prohlížeči – rozdíly proti práci na stolním počítači
 • (9) Souhrnný workshop na procvičení práce s úložištěm OneDrive
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro ukládání vlastních souborů nebo pracovních souborů a pro jejich otevírání z různých zařízení s přístupem na Internet,
 • pro zajištění přístupu jiné osoby k vybraným souborům s možností povolení (nebo zakázání) úprav souboru.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít přístup do MS Office 365 a měli by mít běžné dovednosti práce s počítačem (uložení a otevření souboru, vytvoření složky, kopírování pomocí schránky).

na seznam kurzů

OF07 - SharePoint - firmení cloudové úložiště

Omlouváme se - obsah kurzu se nyní upravuje

Základní informace

SharePoint je firemní cloudové úložiště. Toto úložiště mají k dispozici organizace, které pracují v prostředí MS Office 365. Všichni zaměstnanci, kteří dostali přístup do MS Office 365 mohou pracovat a využívat úložiště SharePoint.

Správce sítě organizace může nastavit práva k přístupu k jednotlivým složkám a dokumentům.

Práce v prostředí SharePoint umožňují rychlejší sdílení dokumentů a spolupráci na jejich úpravě. Tento přístup zajistí, že každý dokument může být pouze v jedné verzi, kterou všichni mohou využívat bez nutnosti přeposílání dokumentu elektronickou poštou nebo na nějakém nosiči.

Všichni uživatelé SharePointu si mohou synchronizovat toto prostředí se svým počítačem a složky a dokumenty v SharePointu mohou „vidět“ ve své aplikaci Průzkumník.

SharePoint dále umožňuje vytvořit speciální prostor, který se nazývá „web“, v kterém mohou zaměstnanci vidět např. společné soubory, plány práce, fotografie z akcí atd.

Obsah kurzu
 • (1) Prvky prostředí SharePoint a jeho částmi
 • (2) Vytvoření stránky (webu) a jeho prvky
 • (3) Nastavení prostředí SharePointu
 • (4) Práce se soubory v SharePointu
 • (5) Práce s kalendářem v prostředí SharePoint
 • (6) Poznámkový blok webu a jeho využití pro práci v týmu
 • (7) Ukázka a základní postupy práce s dalšími aplikacemi, které SharePoint umožňuje využívat
 • (8) Souhrnný workshop na procvičení práce s úložištěm SharePoint
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro sdílení souborů a informací v pracovním týmu,
 • pro rychlé nalezení firemních informací a souborů na místě mimo firmu s přístupem na Internet.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít přístup do MS Office 365 a měli by mít běžné dovednosti práce s počítačem (uložení a otevření souboru, vytvoření složky, kopírování pomocí schránky).

na seznam kurzů